Dünyada eğitim sistemi ve kullanılan metotlar sürekli gelişmektedir. Bu kadar gelişmeye ve bu gelişme ile elde edilen faydaya rağmen ülkemizde hala 20. yy’ dan kalma eğitim yöntemini kullanmakta ısrar edilmektedir. Eğitim fakültelerinde verilen ve KPSS sınavlarında çokça sorulmasına rağmen öğrenci merkezli ve yapılandırmacı yaklaşım metotları kullanılmamaktadır. Öğretmenlerimiz TAHTA ÖNÜ BEYLİĞİ diye adlandırılan klasik öğretim anlayışından vazgeçmemektedir. Yaptığım gözlemler sonucu bu ısrarın nedeni öğretmenlerin diğer teknikleri bilmedikleri ve sınav merkezli eğitim sistemininden dolayı diğer teknikleri öğrenmeye gerek olmadığı anlayışıdır. Eğitim fakültelerinde bu teknikleri sınıf geçmek için öğrendiklerinden dolayı nasıl uygulanır herhangi bir fikirleri yoktur. Bu nedenle sınıfta en çok konuşan ve her şeyi bilen öğretmendir ve 20.yy. teknikleri ile 21.yy için öğrenci hazırlamaktadır.

Dünyada eğitim sisteminin geldiği yerden yola çıkarak öğrenci ve beceri merkezli BIOTERMIN ders işleme yöntemini geliştirdik. Bu yöntem tamamen öğrenci merkezlidir ve gurup çalışmalarına önem vermektedir. Çünkü 21.yy becerileri olan iletişim, işbirliği, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve problem çözme ancak öğrenci merkezli ve karşılıklı etkileşimin olduğu gurup çalışmaları ile mümkündür. Zaten öğretmenin görevi bilgiyi aktarmak ya da bilgi satmak değil beceri geliştirmek olmalıdır. Çünkü bilgiye ulaşmak günümüzde her zamankinden daha kolaydır. Önemli olan o bilgiyi işleyecek becerilere sahip olmaktır. BIOTERMIN yöntemi öğrenciyi merkeze alarak ve öğrenme sorumluluğunu öğrenciye yükleyerek çalışan bir sistemdir. Çünkü kimse kimsenin beynine zorla bilgiyi yerleştiremez. Ancak öğrenen bu işi kendi çabasıyla yapar.

BIOTERMIN BİYOLOJİ ÖĞRENME YÖNTEMİ

  • Başlama
  • İlgilenme
  • Oluşturma
  • TERM
  • İlerletme
  • Netleştirme

BAŞLAMA: Derse başlamadan önce öğrencilerin öğrenme dürtülerini harekete geçirip onları derse karşı güdülemek için yapılan tanıtım ya da giriş kısmıdır. Bu aşamada gösterilecek bir kısa video, ilginç bir anekdot, bir gazete haberi, bilimsel bir araştırma, öğrencileri derse karşı güdüleyecektir. Sonrasında yapılacak kısa bir beyin fırtınası ile konu ile ilgili öğrencilerin ön bilgileri kontrol edilerek hazır bulunuşluk seviyeleri tespit edilir. Beyin fırtınası esnasında mümkünse bütün öğrencilerin fikir beyan etmesi sağlanmalıdır. Çünkü bir konu hakkında fikir beyan edildiği zaman konu sahiplenilmiş olur ve daha fazla öğrenmek için bir istek oluşur. Zaten amacımız öğrencilerin öğrenme isteğini ortaya çıkartmak olduğu için bu çalışma bizim amacımıza hizmet edecektir.

İLGİLENME: Öğrenmek için güdülenen öğrencilerin daha fazlasını öğrenmek için dersle ilgilenmeye başlamasını ifade eder. Burada öğretmenin konuyu direkt olarak anlatımı söz konusu değildir. Öğrenci kendi çabasıyla, işin içine dahil olarak, aktif bir şekilde ve katkı sağlayarak öğrenmelidir. Öğrenen, yeni bilgileri ister önceki bilgilerinin üzerine inşa etsin ister bir içerik oluştursun öğrenme işini kendisi yapmalıdır. Böylece öğrenilen bilgini kalıcılığı artacaktır. Öğretmenin görevi ise öğrenciye rehberlik etmek, gerekli materyalleri sağlamak, öğrenmeyi kolaylaştırmak, yanlış öğrenmeleri düzeltmek, organizasyon ve koordinasyonu sağlamak olmalıdır. Dünyada eğitim alanında olan gelişmeler eğitim sisteminin bu yöne doğru evrildiğini göstermektedir. Yani öğretmen her şeyi bilen ve derste tek konuşan kişi konumunda değildir. Öğretmenin görevi bilgi değil beceri kazandırmaktır. Günümüzde bilgiye ulaşmak her zamankinden daha kolaydır. Önemli olan bilgiyi işleyecek becerilere sahip olmaktır.

İlgilenme aşamasında gurup ya da takım çalışması yapılır. 4 ya da 5 kişilik guruplar oluşturulur. Guruptaki her öğrencinin katkı sağlaması için her öğrenciye görev verilir. Öğrenciler bu görevlerini rastgele ya da yeteneklerine göre seçerler. Görevler; okuyucu, araştırmacı, terimci, haritacı ve özetçi şeklindedir. Eğer istenirse saat yönünde olacak şekilde görev değişimi yapılabilir. Görev dağılımı yapıldıktan sonra devlet kitabından ya da belirlenen herhangi bir kaynaktan çalışmaya başlanır. Çalışma yapılırken birden fazla kaynak kullanılmasında fayda vardır.

A) OKUYUCU: Kitaptan ilgili konuyu anlaşılır bir şekilde okur. Okurken önemli gördüğü yerleri vurgular. Gurubun diğer üyeleri de kendi kitaplarından okuyucuyu takip ederek önemli gördükleri ve not yapmak için kullanacakları yerleri belirleyerek ve altını çizerek işaretlerler.

B) ARAŞTIRMACI: Okuma esnasında ilk defa karşılaşılan ve bilinmeyen kelimeleri belirleyerek bunları not alır. Daha sonra kitaptaki sözlükten ya da öğretmenden yardım alarak bunların ne anlama geldiğini araştırır.

C) TERİMCİ: Konuda geçen Latince ya da Yunanca biyolojik terimleri tespit ederek TERM şablonuna uygun bir şekilde kaydeder.

D) HARİTACI: Konuyla ilgili zihin ya da kavram haritası çıkartarak ilgili forma not alır.

E) ÖZETÇİ: Okuma bittikten sonra konunun genel bir özetini yaparak, önemli yerleri vurgular ve bunları maddeler halinde ilgili forma not alır.

İLGİLENME aşaması konunun yapısına göre 20 – 30 dakika sürebilir. Bu aşamada toplanan bilgiler ve doldurulan formlar OLUŞTURMA aşaması için kullanılır.

OLUŞTURMA: Bu aşama öğrencilerin defterlerine kendi notlarını, kendi cümleleri ile yazdıkları aşamadır. Not yapma işini BIONOTE formunu kullanarak yaparlar ve akademik bilginin yanı ısra duygu, düşünce, fikir, ifade gibi hislerini de yazarak konuyu bütünsel olarak öğrenirler. İlgilenme ve oluşturma aşaması iç içe geçmiş bir şekilde ve grup halinde yapılır.

İLERLETME: Bu aşama öğrenilen bilginin yeni bir durumda kullanılarak pekiştirilmesini ifade eder. Yeni durum bir çalışma yaprağı etkinliği, bir kazanım testi, bir deney, bir gözlem çalışması, bir kısa proje çalışması olabilir. Bu aşamanın süresi 15 – 20 dakika sürebilir.

NETLEŞTİRME: Bu aşama öğrencilerin bilgiyi ne derece öğrendiklerini kendilerinin tespit etmesini ifade eder. Öğretmen tarafından oluşturulan konunun yapısına göre Holistik ya da Analitik olan bir dereceli puanlama anahtarı (rubrik) ile yapılır. Rubrikler oluşturulurken konu detaylarına dikkat edilir ki değerlendirme net olsun. Bu nedenle bu aşamaya netleştirme adını verdik. Değerlendirmeyi öğrencinin kendisi öz değerlendirme olarak yapar. Çünkü konuyu ne kadar öğrendiğini en iyisi kendisi bilebilir. Değerlendirme sonucu çıkan sonuca göre öğrencinin ek öğretim çalışmasına gerek olup olmadığına karar verilir. Bu işlem sonunda eldeki öz değerlendirme formları da öğrenci, veli ve okula karşı öğrenme kanıtı olarak kullanılabilir.

Sonuç yüzde 50’nin altında ise yeniden öğretim, Yüzde 51 – 80 arasında ise ödevlendirme ve ek öğretim çalışmaları yapılır. Eğer sonuç yüzde 80 üzerinde ise pekiştirmek çalışmaları yapılabilir.

Gerekli formlar daha sonra yüklenecektir